1 – SVARBUS PRANEŠIMAS

1.1 Tai pranešimas apie MB “Atrask Skonį” (Adresas: Linkuvos g. 58, Kaunas) (tolau – mes, mūsų, mums), nustatantis asmens duomenų tvarkymo procedūrą. Pranešime apie privatumą taip pat pateikiama informacija, kuri yra būtina pagal įstatymus – čia išvardintos Jūsų teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis. 

1.2 Šis Pranešimas apie privatumą susijęs su asmenine informacija, kur „Jūs“ esate įvardinamas kaip klientas arba potencialus klientas, arba asmuo, naršantis mūsų svetainėje, arba už mūsų organizacijos ribų esantis asmuo, su kuriuo mes bendraujame. Jei esate darbuotojas, tiekėjas ar kitaip mums dirbantis ar teikiantis  paraišką dirbti pas mus asmuo, Jums galios atskiras pranešimas apie privatumą arba kita duomenų apdorojimo sutartis. 

1.3 Šiame Pranešime apie privatumą informaciją vadiname „asmens duomenimis“, o 3 skyriuje nurodomos kitos šios informacijos apimties aplinkybės.

1.4 Prašome perskaityti šį Pranešimą apie privatumą, kad suprastumėte, kaip mes galėsime naudoti Jūsų asmens duomenis. 

1.5 Šis Pranešimas apie privatumą po tam tikro laiko gali kisti, todėl rekomenduojame reguliariai jį perskaityti.  

 

2 – MŪSŲ KONTAKTAI

2.1 Duomenų valdytojas ir jo kontaktai

2.1.1 Siekiant laikytis atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų, mes valdome Jūsų asmens duomenis ir, kaip valdytojas, mes naudojame mūsų turimus Jūsų asmens duomenis pagal šiame Pranešime apie privatumą nurodytą tvarką. 

2.1.2 Jei Jums reikėtų kreiptis į mus dėl mūsų atliekamo Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tai padaryti galėsite šiais būdais:

(a) el. paštu: info@atraskskoni.lt;

(b) paštu: Žemaičių pl. 54, Kaunas, Lietuva.

 

3 – MŪSŲ KAUPIAMOS ASMENINĖS INFORMACIJOS KATEGORIJOS IR TIPAI, JOS GAVIMO ŠALTINIAI

3.1 Asmens duomenys yra bet kokie duomenys, pagal kuriuos mes Jus tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuojame, pavyzdžiui, Jūsų pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ar Jūsų kompiuterio IP adresas.    

3.2 Mūsų kaupiamos Jūsų asmeninės informacijos kategorijos ir tipai, jos gavimo šaltiniai: 

3.2.1 Jūsų paklausimo arba mūsų svetainės aplankymo atvejais:

(a) asmeniniai duomenys, pvz., Jūsų vardas, pavardė, el. paštas ir telefono numeris, kurį Jūs nurodote arba kuris yra įrašomas Jums rašant, siunčiant el. laišką ar skambinant mums;

(b) asmens duomenys, kuriuos Jūs įrašote mūsų svetainėje įskaitant kontaktų duomenis, kuriuos Jūs pateikiate kurdami savo profilį mūsų svetainėje;

(c) naudojant slapukus surinkti duomenys; daugiau informacijos apie mūsų kaupiamos informacijos pobūdį ir slapukų naudojimą pateikiama: SLAPUKŲ INFORMACIJA

(d) informacija apie Jūsų apsilankymus mūsų svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant – srauto duomenis, vietos duomenis, prisijungimus prie tinklo ir kitus komunikavimo duomenis.

3.2.2 Mūsų paslaugų teikimo atvejais:

(a) asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate nurodydami mums teikti Jums paslaugas, pavyzdžiui, Jūsų vardą, adresą, telefono numerį ir el. paštą;

(b) asmens duomenis, kuriuos verslo santykių atveju jūsų darbdavys pateikia apie jus, nurodydami mums teikti paslaugas, pavyzdžiui, Jūsų, kaip įmonės atstovo, vardas ir kontaktinė informacija;

(c) asmens duomenis atvaizdų ir vaizdo įrašų pavidalu, kurie yra padaryti užsakymo atsiėmimo vietoje;

3.2.3 Siekiant vystyti, individualizuoti ir skatinti mūsų produktus ir paslaugas:

(a) asmens duomenis, gautus tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui, vardą ir kontaktų informaciją, atskirų paslaugų ir (arba) produktų pasirinkimus;

(b) asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktų informaciją, interesus ir pasirinkimus bei profesines veiklas, kurios yra atspindėtos viešojoje ar socialinėje žiniasklaidoje – LinkedIn, Facebook ir Twitter;

(c) asmens duomenis, gautus iš duomenų tarpininkų, gavusių Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų perdavimo mums tiesioginės rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, Jūsų vardas, pašto ir (arba) elektroninio pašto adresas ir profesinė veikla;

(d) Jūsų pateikti asmens duomenys, pvz., Jūsų vardas ir elektroninio pašto adresas, kurį Jūs nurodote dalyvaudami konkursuose, akcijose ir prizų laimėjimo varžybose;

(e) naudojant slapukus surinkti duomenys; daugiau informacijos apie mūsų kaupiamos informacijos pobūdį ir slapukų naudojimą pateikiama: SLAPUKŲ INFORMACIJA

(f) informacija apie Jūsų apsilankymus mūsų svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant – srauto duomenis, vietos duomenis, prisijungimus prie tinklo ir kitus komunikavimo duomenis.

3.3 Mes taip pat galime kurti Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, jei Jūs kreipiatės į mus telefonu pateikdami skundą dėl mūsų paslaugų ir gaminių, mes galime padaryti pagrindinės pokalbio informacijos įrašus, siekdami tolesnio skundo nagrinėjimo. Tai gali apimti duomenis apie sveikatą. Sveikatą apibūdinantys duomenys yra priskiriami „Specialiosios kategorijos duomenims“, o šiame Pranešime apie privatumą 4.1.2. skirsnyje konkrečiai paaiškinta, kaip mes galime tvarkyti šių tipų asmens duomenis.

 

4 – KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR ŠIO NAUDOJIMO PAGRINDAI

4.1 Kur taikome kitus nei Jūsų sutikimas pagrindus

4.1.1 Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik naudodami vieną ar daugiau toliau nurodytų teisinių pagrindų, kuriuos numato duomenų apsaugos įstatymai. Toliau pateiktoje lentelėje išdėstyti susiję tikslai, dėl kurių mes galėtume tvarkyti Jūsų asmens duomenis:

Mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

Pagrindai, dėl kurių mes galime tai daryti (ką leidžia įstatymai)

Asmens duomenų tvarkymas yra reikalingas sutartinių mūsų įsipareigojimų Jums vykdymui. Tai apima mūsų atliekamą Jūsų pateiktų užsakymų paslaugoms arba prekėms vykdymą.

Tvarkymas būtinas kiekvienos Jūsų su mumis sudaromos sutarties atveju.

Tvarkymas būtinas siekiant vykdyti mūsų pačių teisinius įsipareigojimus, pvz., laikantis sveikatos, saugos ir mokesčių įstatymų.

Tvarkymas būtinas, nes mums būtina laikytis įstatymų..

Kai reikia tvarkyti Jūsų asmens duomenis svarbiose gyvybės ar mirties situacijose ir nesant laiko Jūsų sutikimui gauti (pvz., nelaimingo įvykio atveju, kai mums reikia perduoti Jūsų medicininę informaciją medicinos personalui).

Tvarkymas būtinas siekiant apsaugoti asmens gyvybinius interesus.

Mūsų verslo vykdymo tikslais, tačiau skirtingai nei mūsų sutartinių įsipareigojimų Jums vykdymui, pavyzdžiui:

 • svarbių pranešimų Jums siuntimui, pvz., mūsų sąlygų ir politikų pasikeitimus;
 • priemonėms dėl bet kurio netinkamo mūsų interneto svetainės naudojimo;
 • svarbios informacijos apie Jūsų užsakytas paslaugas ar produktus pateikimui Jums realiuoju laiku (pvz., laiko ar vietos pakeitimus dėl nenumatytų aplinkybių);
 • Jūsų prašytos informacijos siuntimui;
 • Jūsų paklausimų apdorojimui;
 • mūsų prekių ar paslaugų vystymui, kūrimui ir gerinimui;
 • mūsų svetainės pritaikymui didesniam naudingumui Jums;
 • vidiniams tyrimų, analizės, testavimo, stebėjimo, komunikavimo su klientais, rizikų valdymo ir administraciniams poreikiams;
 • tiesioginei rinkodarai;
 • duomenų analizei;
 • naudojimo pokyčių aptikimui;
 • skatinimo kampanijų ir reklamos efektyvumo nustatymui;
 • mūsų teisių ar nuosavybės apsaugai bei gynimui;
 • mūsų verslo dalies ar visumos pardavimui, parengimui parduoti ar atsisakymui tai daryti bet kuriam potencialiam pirkėjui ar jo atstovams;
 • mūsų naudojimo sąlygų, tiekimo sąlygų taikymui arba įgyvendinimui, kitiems susitarimams su trečiosiomis šalimis.

Duomenų tvarkymas yra mūsų teisėtas interesas, kuris nepažeidžia Jūsų interesų, pagrindinių teisių ar laisvių.

Tai apima mūsų teisėtus interesus šiose srityse:

 • efektyvaus ir tikslingo mūsų verslo valdymo bei veikimo;
 • mūsų verslo vystymo, plėtros ir skatinimo;
 • mūsų verslo apsaugos;
 • mūsų sistemų ir duomenų saugos;
 • kokybiškų prekių ir paslaugų tiekimo mūsų klientams
 • užtikrinimui, kad mūsų rinkodara būtų Jums aktuali;
 • mūsų darbuotojų skatinimui ir mokymams, siekiant kokybiško paslaugų Jums teikimo. 

4.1.2 Papildomai, išskirtiniais atvejais, mes tam tikrais būdais galime teisėtai tvarkyti „Specialiųjų kategorijų duomenis“. Šiuos atvejus mes apibūdiname toliau, kartu pateikdami teisinį pagrindą, pagal kurį mes tvarkome šias Specialiąsias duomenų kategorijas: 

Mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

Pagrindai, dėl kurių mes galime tai daryti (ką leidžia įstatymai)

Duomenis tvarkyti mes galime siekdami reaguoti į bet kurį Jūsų ieškinį ar galimą ieškinį dėl sužalojimų ar sveikatos sutrikimų.

 

 

Duomenų tvarkymas yra mūsų teisėtas interesas, nepažeidžiantis Jūsų interesų, pagrindinių teisių ar laisvių. Mūsų teisėti interesai yra šie:

 • mūsų verslo valdymas ir veikimas;
 • mūsų verslo apsauga;
 • kokybiškų prekių ir paslaugų tiekimas mūsų klientams.

Duomenų tvarkymas yra būtinas teisinių ieškinių pagrindimui, pateikimui ar gynybai nuo jų, arba kai teismai vykdo savo funkcijas.

 

 

 

4.2 Where we rely on consent

4.2 Sritys, kuriose mes vadovaujamės sutikimu

4.2.1 Mes norėtume naudoti Jūsų asmens duomenis įvairiais skirtingais tikslais. Dėl kai kurių šių tikslų mums reikėtų gauti Jūsų išankstinį sutikimą. Šios aplinkybės yra tokios: 

(a) kai spręsdami skundą, mes kaupiame „Specialiųjų kategorijų duomenis“ apie sveikatą; 

(b) kai mums reikės tvarkyti vaiko asmens duomenis, mes prašysime pateikti sutikimą;

(c) kai mums reikės reklaminėje medžiagoje naudoti Jūsų fotografijas ar atvaizdus; 

(d) kai mes arba mūsų rūpestingai parinktos trečiosios šalys įgis naujų produktų ar paslaugų, kurios, mūsų manymu, galėtų Jus dominti.

4.2.2 Sutikimo teisinį pagrindimą mes naudosime tik tokiam tvarkymui, su kuriuo Jūs visiškai savanoriškai sutiksite, sutikimas nėra būtinas ar privalomas.

4.2.3 Bet kuriuo metu Jūs galite atšaukti savo duotą konkretų sutikimą Jūsų asmens duomenų apdorojimui situacijose, kuriose mes tokį sutikimą naudojame. Prašome kreiptis į mus 2 skyriuje nurodytais kontaktų adresais. Prašome įsidėmėti, kad net jei Jūs atšauksite mums duotą sutikimą Jūsų asmens duomenų tvarkymui konkrečiu tikslu, mes galėsime ir toliau tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis kitais tikslais. Apie tokius atvejus mes Jums pranešime.

 

5 – KAS GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

5.1 Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis šiems asmenims:

5.1.1 mūsų grupės bendrovėms ir susijusiems asmenims, kurie gali tvarkyti duomenis mūsų vardu, padėdami mums vykdyti ar gerinti mūsų įprastą verslo veiklą. Bet kuris toks atskleidimas bus tik toks, kuris yra būtinas Jūsų asmens duomenų tvarkymui, apibūdintam šiame Pranešime apie privatumą;

5.1.2 trečiųjų šalių duomenų tvarkytojams (pvz., Google), padedantiems mums vykdyti ar gerinti mūsų įprastą verslo veiklą. Su mūsų duomenų tvarkytojais esame sudarę sutartis. Tai reiškia, kad jie negalės nieko daryti su Jūsų asmens duomenimis be mūsų nurodymo, ir jie turės laikyti Jūsų duomenis saugiai, tik mūsų nurodytą laikotarpį;

5.1.3 teisėsaugos ar valdžios institucijoms, kurios reikalauja Jūsų asmeninių duomenų dėl galimo ar esamo galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo;

5.1.4 išoriniai profesionalūs konsultantai, pavyzdžiui, apskaitininkai, auditoriai ir teisininkai, su sąlyga, kad jie bus įpareigoti laikytis konfidencialumo; 

5.1.5 teisėtvarkos agentūros, teismai ar kitos atitinkamos įstaigos, kiek tai reikalinga teisių pagrindimui, įgyvendinimui ar gynimui;

5.1.6 trečiosios šalys, kur tai reikalinga baudžiamųjų nusižengimų prevencijai, tyrimui, aptikimui ar persekiojimui arba bausmių įvykdymui;

5.1.7 trečiosios šalys, kurios ketina arba yra nusprendusios įsigyti kai kurį ar visą mūsų turtą ar akcijas (įskaitant reorganizavimo, išskaidymo ar likvidavimo atvejus);

5.1.8 trečiosios šalys, kurios tvarko mūsų svetainėje esančius įskiepius ar turinį (pvz., Facebook, Twitter, Instagram), kuriuos Jūs pasirinksite sąveikoms.

 

6 – TARPTAUTINIS ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

6.1 Tikėtina, kad mūsų gauti iš Jūsų asmens duomenys bus perduoti, saugomi ir (arba) tvarkomi už Europos ekonominės erdvės ribų, konkrečiai Jungtinėse Amerikos valstijose.

6.2 Tokių perdavimų atveju pabrėžtina, kad:

6.2.1 tarp mūsų ir gavėjo yra sudarytos sutartys dėl tinkamos duomenų apsaugos, arba

6.2.2 tai yra daroma vadovaujantis adekvatumo principu, tai yra:

(a) Privatumo apsaugos programa perdavimui į JAV, arba

(b) Europos Komisijos sprendimu dėl būtinybės ne ES valstybei užtikrinti adekvataus lygio apsaugą.

 

7 – KAIP ILGAI MES SAUGOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

7.1 Mes saugosime Jūsų asmens duomenis tokį laikotarpį, kuris atitinka mūsų duomenų saugojimo trukmės politiką. Mūsų duomenų saugojimo politikoje numatytą saugojimo trukmę nustato vienas ar daugiau išvardintų kriterijų:

7.1.1 iš mūsų reikalaujama saugoti Jūsų asmens duomenis dėl atitikimo visiems teisiniams reikalavimams būtinybės, pvz., darbo įstatymams, mokesčių įstatymams ir konkurencijos įstatymams;

7.1.2 Jūsų asmens duomenų saugojimas yra būtinas pradinių Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimui; 

7.1.3 apsaugai nuo bet kurių bet kokių ieškinių, kylančių dėl pradinių tvarkymo tikslų, arba

7.1.4 kai mes vadovaujamės Jūsų sutikimu Jūsų asmens duomenų tvarkymui, o jūsų sutikimas tvarkymui tęsiasi.

7.2 Jei pageidautumėte sužinoti daugiau informacijos apie Jūsų duomenų saugojimo trukmę, prašome kreiptis į mus 2 skyriuje nurodytais kontaktų adresais.

7.3 Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmę mes nuolat peržiūrime. Tokia peržiūra ir pakeitimai atliekami kartą per metus 

 

8 – SUTARTINIAI ARBA ĮSTATYMINIAI REIKALAVIMAI, NURODANTYS JUMS PATEIKTI SAVO ASMENS DUOMENIS

8.1 Kai kuriomis aplinkybėmis, Jūsų asmens duomenų pateikimo sąlyga Jums yra būtina:

8.1.1 kai reikalinga laikytis įstatymų ar sutarties, arba 

8.1.2 yra būtina sutarties sudarymui. 

8.2 Jūs galite pasirinkti, ar pateikti mums jūsų asmens duomenis, būtinus sutarties sudarymui ar kaip sutartinių įsipareigojimų dalį. Jei visgi Jūs nepateiksite savo asmens duomenų, mes galimai negalėsime vykdyti visų ar kai kurių paslaugų, kurių Jūs pageidautumėte pagal tokią sutartį. Tokio apribojimo pavyzdys – mes negalėsime Jums pateikti kai kurių produktų ar paslaugų neturėdami išsamios Jūsų informacijos, arba mes negalėsime vykdyti sutarties įsipareigojimų Jums, nes tam mums būtini Jūsų asmeniniai duomenys. Išsamesnė informacija yra nurodyta mūsų sąlygose.

 

9 – JŪSŲ TEISĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATŽVILGIU

9.1 Atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir atitinkamus duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant ir teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (žr. 4.2.3. paragrafą) Jūs galite turėti įvairių kitų teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant:

9.1.1 teisę reikalauti informacijos apie visus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome ar saugome; 

9.1.2 teisę reikalauti visų netikslumų Jūsų asmens duomenyse ištaisymo arba, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti;

9.1.3 teisę pateikti įstatymuose nurodytus reikalavimus:

(a) Jūsų asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome ar saugome sunaikinimo; arba

(b) Jūsų asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome ar valdome tvarkymo draudimo;

9.1.4 teisę prieštarauti, kaip numatyta įstatymuose, Jūsų asmens duomenų tvarkymui; 

9.1.5 perduoti Jums Jūsų asmens duomenis struktūriškai tvarkingu, visuotinai naudojamu ir skaitmeniniam nuskaitymui tinkamu pavidalu ir nurodyti persiųsti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, taip pat

9.1.6 turite teisę pateikti skundus dėl Jūsų asmens duomenų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kitai atitinkamai prižiūrinčiai įstaigai. Perskaitę  https://www.ada.lt/, sužinosite, kaip tą padaryti.

Jei pageidautumėte pasinaudoti bet kuriomis aukščiau išdėstytomis teisėmis, prašome kreiptis į mus 2 skyriuje nurodytais kontaktų adresais.

 

10 – NUORODOS Į KITAS TINKLO SVETAINES

10.1 Šioje politikoje apibūdinama tik tai, kaip mes kaupiame ir naudojame Jūsų asmens duomenis. Jei iš mūsų svetainės Jūs jungsitės prie kitos svetainės, turite atminti, kad taip pat būtina perskaityti ir suprasti tos svetainės privatumo politiką. Mes nebūsime atsakingi už bet kokį Jūsų asmens duomenų naudojimą, kurį vykdys nesusijusios trečiųjų šalių svetainės.